Misja

Towarzystwo Miłośników Rzeki Regi z siedzibą w Łobzie powstało z inicjatywy grona wędkarzy, miłośników ekologii i ochrony przyrody
w celu opieki nad przepływającą przez nasze miasto, gminę i powiat rzeką Regą oraz jej dorzeczem. Zamiarem naszym jest, aby przy użyciu wszelkich możliwych środków, oraz przy pomocy organów samorządowych, powiatowych, organizacji wędkarskich i ekologicznych chronić dziewiczy charakter Regi, jej naturalne walory oraz zamieszkujące ją gatunki fauny i flory. Szczególny nacisk chcielibyśmy położyć na ochronę szlachetnych gatunków ryb zamieszkujących wody Regi.
Kłusownictwo, które rozprzestrzeniło się na niewiarygodną wręcz skalę doprowadziło do wytępienia lipienia i drastycznego spadku populacji pstrąga potokowego w wodach środkowej i górnej Regi oraz troci wędrownej i łososia w dolnej Redze. Pragniemy we współpracy z organami Policji i Straży Rybackiej podjąć skuteczną walkę z przestępcami, którzy w bezczelny sposób kradną i niszczą te cenne dla wędkarstwa gatunki ryb.

Celem Towarzystwa jest:
1. Dążenie do zachowania dziewiczego charakteru rzeki Regi, naturalnych jej walorów oraz poprawy stanu czystości wody.
2. Walka z kłusownictwem i trucicielami wody oraz wszelkimi przejawami dewastacji rzeki jej mieszkańców i dorzecza.
3. Propagowanie idei ekologii i ochrony środowiska naturalnego w społeczeństwie,
w szczególności wśród młodzieży.
4. Kształtowanie etyki wędkarskiej wśród wszystkich wędkarzy.
5. Działanie i wspieranie działań w kierunku zachowania i przywracania ginących, zagrożonych gatunków fauny i flory w dorzeczu rzeki Regi.
6. Realizacja i wspieranie działań rekreacyjnych, turystycznych, sportowych, edukacyjnych oraz promocyjnych związanych