Statut

S T A T U T
Towarzystwa Miłośników Rzeki Regi
z dnia 24 maja 2014 roku

Rozdział I – Postanowienia ogólne

§ 1

Towarzystwo Miłośników Rzeki Regi, zwane dalej Towarzystwem jest dobrowolnym, samorządnym stowarzyszeniem sympatyków i miłośników rzeki Regi, jej dorzecza oraz wędkarstwa.

§ 2

1. Towarzystwo działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo
o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późn. zm.) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późń. zm.), innych ustaw oraz niniejszego Statutu.
2. Towarzystwo posiada osobowość prawną.

§ 3

1. Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Towarzystwa jest miasto Łobez.

§ 4

1. Towarzystwo używa swojego godła, a władze używają pieczęci określającej ich nazwę.
2. Wzór godła i pieczęci ustala Zarząd Towarzystwa.

§ 5

1. Towarzystwo prowadzi działalność pożytku publicznego i opiera swoją społecznie użyteczną działalność na nieodpłatnej pracy swoich członków.
2. Towarzystwo może prowadzić działalność pożytku publicznego w formie nieodpłatnej jak i odpłatnej.
3. Fundusze pozyskane w wyniku odpłatnej działalności pożytku publicznego oraz wszelkie inne dochody Towarzystwo może przeznaczyć wyłącznie na finansowanie realizacji celów statutowych.
4. Towarzystwo może zatrudniać niezbędną liczbę pracowników do realizacji swoich działań.
5. Towarzystwo do realizacji swoich celów może pozyskiwać wolontariuszy.

§ 6

Towarzystwo ma prawo zrzeszać cudzoziemców, zamieszkałych zarówno poza granicami jak i na terenie Rzeczpospolitej Polski, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.

§ 7

Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji lub federacji stowarzyszeń o tym samym i podobnym profilu działania.

§ 8

Czas trwania Towarzystwa jest nieograniczony.

Rozdział II – Cele i sposoby ich realizacji

§ 9

Celem Towarzystwa jest:
7. Dążenie do zachowania dziewiczego charakteru rzeki Regi, naturalnych jej walorów oraz poprawy stanu czystości wody.
8. Walka z kłusownictwem i trucicielami wody oraz wszelkimi przejawami dewastacji rzeki jej mieszkańców i dorzecza.
9. Propagowanie idei ekologii i ochrony środowiska naturalnego w społeczeństwie, w szczególności wśród młodzieży.
10. Kształtowanie etyki wędkarskiej wśród wszystkich wędkarzy.
11. Działanie i wspieranie działań w kierunku zachowania i przywracania ginących, zagrożonych gatunków fauny i flory w dorzeczu rzeki Regi.
12. Realizacja i wspieranie działań rekreacyjnych, turystycznych, sportowych, edukacyjnych oraz promocyjnych związanych z upowszechnianiem walorów dorzecza rzeki Regi.

§ 10

Towarzystwo realizuje swoje cele przez:
1. Reprezentowanie interesów Towarzystwa w kontaktach z innymi podmiotami.
2. Współpracę z organizacjami wędkarskimi np. Polskim Związkiem Wędkarskim, Towarzystwami Wędkarskimi i organizacjami ekologicznymi np. Federacją Zielonych.
3. Współdziałanie z podmiotami powołanymi do ochrony przyrody, ekosystemów wodnych, zwalczania kłusownictwa i innych szkód w środowisku wodnym rzeki Regi i jej dorzecza.
4. Organizowanie akcji zarybieniowych rzeki Regi oraz jej dorzecza.
5. Reprezentowanie idei Towarzystwa przed władzami i instytucjami.
6. Popularyzowanie celów działalności Towarzystwa w społeczeństwie.
7. Prowadzenie i popieranie działalności publicystycznej, wydawniczej, mającej na celu upowszechnienie wiedzy o regionie i rzece Redze.
8. Organizację imprez i wydarzeń o charakterze rekreacyjnym, turystycznym, sportowym, edukacyjnym oraz promocyjnym dla członków i zwolenników Towarzystwa, a także mieszkańców regionu i turystów zainteresowanych walorami dorzecza rzeki Regi.
9. Podejmowanie innych czynności i działań związanych z realizacją celów Towarzystwa.

Rozdział III – Członkowie Towarzystwa

§ 11

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1. Zwyczajnych.
2. Wspierających.
3. Honorowych.

§ 12

1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każdy, kto uznaje Statut Towarzystwa Miłośników Rzeki Regi, złożył pisemną deklarację i wniósł składkę członkowską, a także nie był karany za przestępstwa z Ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. 1985 Nr 21 poz. 91 z późn. zm.).
2. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być także osoba niepełnoletnia, która do ukończenia 18 roku życia zwolniona jest z opłaty składki członkowskiej.
3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która dla poparcia działalności Towarzystwa zadeklaruje stałe wsparcie materialne i będzie się z niego regularnie wywiązywać.
4. Członkiem honorowym Towarzystwa może zostać osoba, której za wybitne zasługi dla ratowania i ochrony walorów przyrodniczych rzeki Regi i jej dorzecza nadano członkostwo honorowe na Walnym Zgromadzeniu Członków.
5. Członkowie wspierający i honorowi posiadają wszystkie prawa członkowskie z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
6. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§ 13

O przyjęciu w poczet członków Towarzystwa decyduje Zarząd w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów.

§ 14

Członkowie Towarzystwa mają prawo:
1. Uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Członków.
2. Wybierać i być wybranym do wszystkich władz Towarzystwa. Czynne i bierne prawo wyborcze posiadają członkowie pełnoletni.
3. Zwracać się ze wszystkimi sprawami dotyczącymi działalności do władz Towarzystwa.
4. Poddawać ocenie i krytyce działalność władz Towarzystwa.
5. Korzystać ze wszystkich rodzajów działalności Towarzystwa.
6. Otrzymywać i nosić odznaki Towarzystwa.
7. Do zwrotu kosztów podróży, wypłaty diet w związku z pełnioną funkcją społeczną we władzach Towarzystwa.
8. Pełnić tylko jedną funkcję z wyboru we władzach Towarzystwa.

§ 15

Członkowie Towarzystwa mają obowiązek:
1. Przestrzegać postanowień Statutu.
2. Chronić naturalne środowisko i dobre imię Towarzystwa.
3. Sumiennie wykonywać polecenia i zadania powierzone przez władze Towarzystwa.
4. Pogłębiać wiedzę na temat rzeki Regi przez czynny udział w życiu Towarzystwa.
5. Opłacać regularnie składki członkowskie.

§ 16

1. Członek Towarzystwa naruszający zasady Statutu może zostać ukarany jedną karą:
a) upomnienia,
b) nagany,
c) wykluczenia (pozbawienie odznak Towarzystwa).
2. Członkowi Towarzystwa, wobec którego orzeczona została jedna z kar określonych w § 13 ust. 1 pkt a, b, c przysługuje prawo do złożenia pisemnego odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków za pośrednictwem Zarządu Towarzystwa w terminie trzech miesięcy od daty wydania orzeczenia przez Sąd Koleżeński.
3. Wniesienie określonego w § 12 ust. 2 środka odwoławczego wstrzymuje wykonanie orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do czasu rozpoznania sprawy przez Walne Zgromadzenie Członków.
4. Ponowne przyjęcie do Towarzystwa może nastąpić po dwóch latach od wykluczenia i wymaga zgody Zarządu oraz Sądu Koleżeńskiego.

§ 17

Członkostwo ustaje na skutek:
1. Rezygnacji złożonej na piśmie Zarządowi.
2. Nieopłacenia składki członkowskiej przez okres roku.
3. Wykluczenia.
4. Skazania za przestępstwo z Ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. 1985 Nr 21 poz. 91 z późn. zm.).
5. Śmierci członka Towarzystwa.

Rozdział IV – Władze oraz zasady organizacyjne Towarzystwa

§ 18

1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie Członków.
2. W okresie między Walnymi Zgromadzeniami Członków władzą jest Zarząd Towarzystwa.
3. Wewnętrznym organem kontroli Towarzystwa jest Komisja Rewizyjna.
4. Organem orzekającym w sprawach członkowskich jest Sąd Koleżeński.
5. Kadencja władz i organów Towarzystwa trwa cztery lata.
6. Władze Towarzystwa wybierane są przez Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zgromadzenie Członków może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
7. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/3 członków Towarzystwa uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie, zwołanym 30 minut po pierwszym, uchwały mogą być podjęte odpowiednią większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków.
8. W razie zdekompletowania w czasie kadencji składu Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego organy te mają prawo uzupełnienia swoich składów spośród członków Towarzystwa.
9. W przypadku zdekompletowania przekraczającego 2/3 składu organów Towarzystwa Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków dla dokonania wyborów uzupełniających, najpóźniej w okresie trzech miesięcy od daty stwierdzenia stanu zdekompletowania.

§ 19

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
1. Uchwalanie porządku obrad.
2. Ustalanie ogólnych kierunków działalności Towarzystwa.
3. Ustalanie wysokości składki członkowskiej.
4. Ustalanie zasad podziału środków finansowych Towarzystwa i sposobów ich wykorzystania.
5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
6. Podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwał w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
7. Wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
8. Odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
9. Rozpatrywanie oraz zatwierdzanie wniosków i planów.
10. Rozpatrywanie oraz zatwierdzanie godności członka honorowego.
11. Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach dotyczących realizacji celów statutowych Towarzystwa.
12. Podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu, rozwiązania Towarzystwa i zasad rozporządzania jego majątkiem.
13. Rozpoznawanie środków odwoławczych od decyzji Sądu Koleżeńskiego wydanej w I instancji.

§ 20

1. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków co cztery lata,
a Sprawozdawcze raz do roku.
2. O terminie, miejscu i porządku Walnego Zgromadzenia Członków, Zarząd powiadamia członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób (mailowo, telefonicznie, osobiście), co najmniej na 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 3 tygodni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 21

1. Zarząd Towarzystwa składa się z pięciu członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków na czteroletnią kadencję.
2. W skład Zarządu wchodzi:
a) przewodniczący,
b) z-ca przewodniczącego,
c) sekretarz,
d) skarbnik,
e) członek zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu zwołuje przewodniczący.
4. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
5. Dla ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność przy ich podejmowaniu większości jego członków.

§ 22

1. Do kompetencji Zarządu Towarzystwa należy:
a) Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz.
b) Rozwijanie wszystkich rodzajów działalności Towarzystwa.
c) Kierowanie bieżącą pracą Towarzystwa.
d) Zarządzanie majątkiem Towarzystwa, prowadzenie gospodarki finansowej.
e) Przyjmowanie i wykluczanie członków Towarzystwa.
f) Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków, przedstawianie mu wniosków i planów.
g) Składanie sprawozdań z działalności Zarządu.
h) Realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia Członków.
i) Realizowanie zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej.
j) Zatwierdzanie rocznych budżetów Towarzystwa.
k) Zbieranie się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Członkowie Zarządu Towarzystwa nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 23

W okresie między posiedzeniami Zarządu działalnością Towarzystwa kieruje przewodniczący lub jego zastępca.

Rozdział V – Komisja Rewizyjna

§ 24

1. Powołana jest do kontroli statutowej, organizacyjnej i finansowej Towarzystwa.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego oraz jego zastępcę.
4. Komisja Rewizyjna podlega tylko Walnemu Zgromadzeniu Członków, na którym składa sprawozdanie z działalności Zarządu.
5. Komisja Rewizyjna występuje z wnioskiem o absolutorium dla ustępującego Zarządu.
6. Komisja Rewizyjna może kontrolować działalność Towarzystwa według swojego uznania, nie rzadziej niż raz do roku.
7. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje większością głosów.
8. Komisja Rewizyjna stanowi odrębny od Zarządu kolegialny organ nadzoru i kontroli wewnętrznej Towarzystwa.
9. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) Nie mogą być członkami Zarządu Towarzystwa ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
b) Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej; umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
c) Nie mogą pobierać z racji pełnienia swych funkcji jakiegokolwiek wynagrodzenia. Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

Rozdział VI – Sąd Koleżeński

§ 25

1. Sąd Koleżeński powołany jest przez Walne Zgromadzenie Członków.
2. Sąd Koleżeński powołany jest do rozpoznawania spraw przeciwko członkom Towarzystwa za naruszenie obowiązków określonych w § 11 niniejszego Statutu.
3. Sąd Koleżeński składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków.
4. Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają spośród siebie przewodniczącego oraz jego zastępcę.
5. Sąd Koleżeński podlega tylko Walnemu Zgromadzeniu Członków, na którym składa sprawozdanie ze swojej działalności.
6. Sąd Koleżeński spotyka się w miarę potrzeb.
7. Sąd Koleżeński podejmuje decyzje większością głosów.
8. Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego może być poddane rewizji na podstawie umotywowanego wniosku wyłącznie przez Walne Zgromadzenie Członków na wniosek:
a) Zarządu Towarzystwa;
b) Ukaranego;
c) Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.
9. Wniosek może być złożony jeden raz w ciągu trzech miesięcy od daty wydania orzeczenia.
10. Walne Zgromadzenie Członków rozpoznaje wniosek na najbliższym zgromadzeniu i podejmuje decyzje większością głosów przy obecności co najmniej 1/3 członków Towarzystwa.
11. Do czasu rozpoznania środka odwoławczego przez Walne Zgromadzenie Członków wykonanie zaskarżonego orzeczenie wstrzymuje się.
12. Uchwała Walnego Zgromadzenia podjęta na skutek wniosku złożonego w trybie § 21 ust. 9 jest ostateczna i kończy postępowanie w sprawie.

Rozdział VII – Majątek i fundusze Towarzystwa

§ 26

1. Na majątek Towarzystwa składają się fundusze i dochody z działalności Towarzystwa służące realizacji celów statutowych.
2. Towarzystwo nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 27

Na fundusze i dochody Towarzystwa składają się:
1. składki i opłaty członkowskie,
2. darowizny,
3. dotacje,
4. zapisy i spadki,
5. dochody z odpłatnej działalności pożytku publicznego,
6. wpływy ze zbiórek pieniężnych, licytacji,
7. inne dochody Towarzystwa nie związane z działalnością gospodarczą.

§ 28

1. Gospodarka majątkiem i funduszem Towarzystwa prowadzona jest na podstawie budżetu, obejmującego dochody i wydatki Towarzystwa.
2. Majątek Towarzystwa służy wyłącznie realizacji statutowych zadań i celów Towarzystwa.
3. Gospodarka majątkowa Towarzystwa zabrania w szczególności:
a) Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do wszystkich jego członków, członków władz i organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz jego członków, członków władz i organów Towarzystwa lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych zasadach,
c) wykorzystywania majątku Towarzystwa na rzecz jego członków, członków władz i organów Towarzystwa lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie władz i organów Towarzystwa lub pracowników oraz ich osób bliskich.

§ 29

Dla ważności oświadczeń woli związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych konieczne są dwa podpisy członków zarządu: przewodniczącego lub jego zastępcy oraz sekretarza-skarbnika.

Rozdział VIII – Postanowienia końcowe

§ 30

Zmianę Statutu oraz rozwiązanie się Towarzystwa uchwala Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów członków uprawnionych do głosowania przy obecności co najmniej 1/3 członków Towarzystwa uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie, zwołanym 30 minut po pierwszym, odpowiednią większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków.

§ 31

W razie podjęcia przez Walne Zgromadzenie Członków uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa obecni podczas głosowania członkowie zdecydują o przeznaczeniu majątku w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów.