Niebieski korytarz ekologiczny

Towarzystwo jest partnerem projektu realizowanego przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów”.

Głównym celem projektu jest pośrednia ochrona oraz zwiększenie bioróżnorodności ekosystemów wodnych objętych ochroną w ramach systemu obszarów NATURA 2000 poprzez połączenia ich niebieskim korytarzem ekologicznym. Celem dodatkowym, nie mniej ważnym i ściśle powiązanym z głównym jest odbudowanie silnej populacji łososia w zlewni Regi.

Główne problemy, które zamierza rozwiązać projekt, tj. zabudowa rzek i brak tarlisk są typowe dla wszystkich większych rzek o charakterze łososiowym uchodzących do polskiego Bałtyku. Wdrożenie w życie obejmującego tak wiele zadań projektu, zintegrowanych w jedno wspólne działanie pozwoli na stworzenie metody i wzorca do odbudowy całego ekosystemu wodnego, którego najbardziej wartościowym składnikiem są wędrowne gatunki ryb.

Dodatkowo dzięki tworzonym w ten sposób niebieskim korytarzom ekologicznym uzyskujemy możliwość prowadzenia pośrednich działań ochronnych dla obszarów NATURA 2000, które z różnych względów stanowią odizolowane enklawy z ograniczoną możliwością prowadzenia na większą skalę różnie pojętych działań ochronnych (zwiększenie bioróżnorodności, przywracanie siedlisk etc.)

Zakładane rezultaty:
• Dzięki udrożnieniu głównego koryta Regi i najważniejszych dopływów zostaną zasiedlone odpowiednie habitaty, przez określone gatunki ryb;
• Poprzez stworzenie sztucznych tarlisk nastąpi poprawienie stanu ilościowego populacji gatunków już bytujących w Redze oraz przede wszystkim wzmocnienie populacji łososia atlantyckiego;
• Oprócz udrożnienia i budowy sztucznych tarlisk prowadzona będzie również obserwacja odbywających wędrówki ryb, która pozwoli na dokładne określenie kiedy i w jakich miejscach zlewni ryby pojawią się na tarliskach;
• Zainstalowany monitoring pozwoli też na sprawniejsze kontrolowanie jakości zarybienia zlewni rzeki Regi.

Więcej o Programie na stronie Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów