Turniej Czterech Rzek imienia Jana Meyera 2021

by Rafał Lenarczyk

TURNIEJ 4 RZEK
im. Jana MEYERA
(REGULAMIN) 2021

1. Spinningowo muchowy turniej obejmuje następujące wg kolejności ich rozgrywania zawody :

-Troć Iny 15, 16, 17 Styczeń (C&R)

-Reska Troć 20, 21 Luty

-Memoriał im. W. Wierzbickiego 6, 7 Marzec

-Święto Troci i Łososia TMP 3, 4 Lipiec (C&R)

-Święto Wieprzy 4, 5 Wrzesień (C&R)

-Salmo Parsęty 25, 26 Wrzesień

2.Zawody rozgrywane będą cyklicznie w terminach stałych, o ewentualnych zmianach niezależnych od organizatorów (niesprzyjająca aura, zalodzenie rzek, epidemia) zainteresowani zostaną odpowiednio powiadomieni.
W zawodach biorą udział zawodnicy posiadający aktualne zezwolenie na połów ryb użytkownika wód.
Zawodnicy przybywają i pokrywają koszty pobytu i opłaty startowej ze środków własnych, koła lub klubu.
3.Do klasyfikacji zaliczane są ryby :
– ŁOSOŚod 50 cm Tylko na „żywej” rybie (C&R)
– TROĆod 50 cm
4.Połów ryb dozwolony jest metodą spinningową i muchową.
5.Limit dzienny wynosi 2 szt.
6.Zawody będą rozgrywane jednocześnie w/g 2 równoważnych formuł t.j. na „martwej” oraz „żywej” rybie (C&R).
6.1W klasyfikacji nie biorą udziału ryby z widocznymi zmianami chorobowymi, ryby patroszone, z przeciętymi skrzelami oraz podcięte.
6.2W związku z całkowitym zakazem zabierania z łowisk ŁOSOSIA obowiązuje zakaz posiadania i używania OSĘKI. Dozwolona jest pomoc przy podbieraniu ryby przez drugą osobę.
7.Dla obu formuł prowadzona będzie jedna klasyfikacja za długość złowionych ryb z dokładnością do 1 mm=1 pkt.
7.1
O zajętych miejscach w poszczególnych zawodach decyduje łączna długość złowionych ryb w danych zawodach, dla zawodów 2-turowych łączna długość złowionych ryb w obu turach.
8.Zasady udokumentowania połowu metodą na „żywej „rybie” minimum 1 zdjęcie z aktualną miarką zawodów oraz aktualnym numerem startowym (miarka MUSI znajdować się równolegle do fotografowanej ryby) moment wypuszczenia ryby musi zostać udokumentowany w postaci filmu (aż do odpłynięcia).
9.Komisja sędziowska poszczególnych zawodów na podstawie weryfikacji zgłoszeń i pomiarów przedłożonych ryb w formule na „martwej” rybie oraz po analizie dokumentacji fotograficznej przedstawionej przez zawodników biorących udział w formule na „żywej” rybie klasyfikuje zawodników w/g ogólnej długości złowionych ryb – ilości punktów.
10.Do punktacji turniejowej klasyfikuje się zawodników wg
następującej punktacji :
•I miejsce 6 punktów
•II miejsce 5 punktów
•III miejsce 4 punkty
•IV miejsce3 punkty
•V miejsce 2 punkty
•VI miejsce 1 punkt
•VII i dalsze miejsce 0,5 punkta
11.Turniej wygrywa zawodnik, który uzyskał największą sumę punktów premiowych za zajęte miejsca, bez względu w ilu startował zawodach.
Przy równej ilości punktów o kolejności zajętych miejsc decydować będzie suma tzw. małych punktów, a w dalszej kolejności – dłuższa ryba.
Ostateczny podsumowujący wynik ogłoszony i premiowany
będzie na kończących turniej zawodach t.j. „SALMO PARSĘTY”.
12.Zawodnik startujący w zawodach zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad bezpieczeństwa stosownie do warunków terenowych i atmosferycznych panujących podczas rozgrywania zawodów oraz regulaminów amatorskiego połowu ryb ustanowionych dla danego obwodu rybackiego przez aktualnego dzierżawcę obwodu rybackiego.
13.Inne ustalenia dotyczące sportowego i etycznego przestrzegania regulaminu zostaną każdorazowo przedstawione na odprawie technicznej przed rozpoczęciem zawodów.
14.Każdy z organizatorów poszczególnych zawodów może ustanowić dodatkowe klasyfikacje, nie wchodzące do punktacji Turnieju, np. największa ryba, nagroda Fair Play i inne.
15.Za rażące nie przestrzeganie regulaminu i ustalonych zasad zawodnik może być wykluczony z udziału we wszystkich zawodach z cyklu TURNIEJU 4 RZEK.
16.Organizator nie ponosi odpowiedzialności cywilno-prawnej za wypadki losowe powstałe w czasie trwania wszystkich zawodów turnieju.
16.1 Osoby poniżej 18-lat muszą wędkować pod opieką osoby pełnoletniej.
17.Na każdych zawodach powołuje się Komisję Odwoławczą
w składzie: przedstawiciele organizatorów, ichtiolodzy, sędziowie.
17.1 Zawodnik może wnieść pisemny lub ustny protest do Komisji Sędziowskiej w ciągu 15 minut od zaistnienia lub przyjęcia do wiadomości informacji o danym zdarzeniu.
17.2 Odwołanie od decyzji Komisji Sędziowskiej wnosi się pisemnie lub ustnie do Komisji Odwoławczej w ciągu 15 minut od ogłoszenia decyzji Komisji Sędziowskiej.
17.3 Decyzja Komisji Odwoławczej jest ostateczna.
17.4 Każdy z organizatorów poszczególnych zawodów ustanawia sędziego głównego zawodów

You may also like