E-Konkurs “REGA I JEJ MIESZKAŃCY WIDZIANI OCZAMI DZIECI”

by Rafał Lenarczyk

Towarzystwo Miłośników Rzeki Regi zaprasza szkoły podstawowe z terenu powiatu łobeskiego, ich uczniów i nauczycieli do udziału w e-konkursie plastycznym „REGA I JEJ MIESZKAŃCY WIDZIANI OCZAMI DZIECI”.
Konkurs organizowany jest w ramach Programu Marszałkowskiego „Społecznik na lata 2019-2021”.

Cele konkursu:
1. Budowanie u młodych ludzi poczucia tożsamości z zamieszkiwanym regionem.
2. Zwrócenie uwagi na walory krajobrazowe i przyrodnicze Regi.
3. Uwrażliwienie na potrzebę ochrony środowiska.
4. Promocja Pomorza Zachodniego i dorzecza Regi.
5. Identyfikacja młodych talentów i rozwój pasji wśród młodych ludzi.
6. Wdrożenie nowoczesnych metod i narzędzi edukacji ekologicznej.

Konkurs organizujemy w nowoczesnej formule, z wykorzystaniem narzędzi internetowych,
w krótkim przedziale czasowym. Termin nadsyłania prac w formie elektronicznej upływa
6 listopada 2020 r. Szczegóły w załączonym Regulaminie.

Osoba odpowiedzialna za organizację konkursu z ramienia Organizatora: Andrzej Laszuk, Przewodniczący Zarządu Towarzystwa Miłośników Rzeki Regi, tel. 501 790 082

REGULAMIN E-KONKURSU PLASTYCZNEGO
„REGA I JEJ MIESZKAŃCY WIDZIANI OCZAMI DZIECI”
Konkurs organizowany jest w ramach Programu Marszałkowskiego
„Społecznik na lata 2019-2021”
Organizator: Towarzystwo Miłośników Rzeki Regi z siedzibą w Łobzie
Cele konkursu:
1. Budowanie u młodych ludzi poczucia tożsamości z zamieszkiwanym regionem.
2. Zwrócenie uwagi na walory krajobrazowe i przyrodnicze Regi.
3. Uwrażliwienie na potrzebę ochrony środowiska.
4. Promocja Pomorza Zachodniego i dorzecza Regi.
5. Identyfikacja młodych talentów i rozwój pasji wśród młodych ludzi.
6. Wdrożenie nowoczesnych metod i narzędzi edukacji ekologicznej.
Uczestnicy konkursu
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu łobeskiego.
Zasady konkursu:
1. Technika wykonania prac: dowolna technika plastyczna (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki, itp.) za wyjątkiem: collage’u z materiałów sypkich i spożywczych oraz prac przestrzennych i prac z zastosowaniem plasteliny.
2. Format prac: A4.
3. Termin nadsyłania prac: od 26 października do 6 listopada 2020 r.
4. Sposób nadsyłania prac: w formie elektronicznej w formacie pdf, jpg na adres rega.salmon@onet.eu
5. Do każdej pracy powinna zostać dołączona Karta zgłoszenia, stanowiąca załącznik nr 1 do Regulaminu, zawierająca następujące informacje: imię i nazwisko ucznia, wiek ucznia, imię i nazwisko nauczyciela, nazwa szkoły.
6. Każdy uczestnik konkursu może przesłać tylko 1 pracę.
7. Szkoła biorąca udział w konkursie może nadesłać maksymalnie 5 prac.
8. Każda praca powinna mieć tylko jednego autora. W konkursie nie mogą brać udziału prace zbiorowe.
9. Sposób oceny prac: głosowanie elektroniczne.
10. Prace konkursowe nie będą opatrywane jakimikolwiek informacjami umożliwiającymi identyfikację uczestnika konkursu przed rozstrzygnięciem wyników konkursu, w tym podczas głosowania.
11. Każda nadesłana praca otrzyma indywidualny numer.
12. Głosowanie elektroniczne odbędzie się poprzez stronę internetową Organizatora www.tmrr.pl w terminie 9 – 15 listopada 2020 r.
13. 12 prac z najwyższą ilością głosów zostanie opublikowanych w 12-kartkowym kalendarzu ściennym na rok 2021.
14. Autorzy 12 zwycięskich prac otrzymają dodatkowe nagrody.
15. Oryginały prac powinny być przechowywane w szkole. Organizator odbierze je ze szkoły w uzgodnionym telefonicznie terminie wraz z oryginałem Karty zgłoszenia i
Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych, stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu.
16. Oryginały prac nie będą zwracane ich autorom, pozostaną własnością Organizatora, który zastrzega sobie możliwość ich publikowania.
17. Oryginały prac zostaną wystawione na licytacji podczas Ogólnopolskich Zawodów Wędkarskich „Reska Troć 2021”. Dochód z licytacji przeznaczony zostanie na realizację celów statutowych Towarzystwa Miłośników Rzeki Regi.
18. Organizator zapewnia promocję konkursu, głosowania i jego wyników poprzez www.tmrr.pl i profil społecznościowy facebook.com/TowarzystwoMilosnikowRzekiRegi/
Harmonogram konkursu:
26.10 – 6.11.2020 r. – nadsyłanie prac: w formie elektronicznej w formacie pdf, jpg na adres rega.salmon@onet.eu
09.11 – 15.11.2020 r. – głosowanie przez stronę www
09.11 – 13.11.2020 r. – odbiór przez Organizatora oryginałów prac oraz Kart zgłoszeń i Oświadczeń rodziców/opiekunów prawnych
16.11 – 20.11.2020 r. – publikacja wyników konkursu na www.tmrr.pl
01.12 – 6.12.2020 r. – dostarczenie przez Organizatora nagród i kalendarzy
Prawa autorskie i dane osobowe:
1. Przekazanie pracy plastycznej na Konkurs jest równoznaczne ze złożeniem przez jej autora oświadczenia, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy oraz udzieleniem przez autora Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie i terytorialnie licencji wyłącznej na wykorzystanie pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji:
− druk kalendarza ściennego w dowolnym nakładzie;
− upublicznienie lub używanie w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera);
− prezentowania prac na stronie www w związku ze sposobem realizacji Konkursu, o którym mowa w pkt. 10 Regulaminu,
− licytacja podczas Ogólnopolskich Zawodów Wędkarskich „Reska Troć 2021”. Dochód z licytacji przeznaczony zostanie na realizację celów statutowych Towarzystwa Miłośników Rzeki Regi.
19. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu swoich danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
20. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku dla potrzeb promocji i informacji związanej z konkursem.
Postanowienia końcowe:
1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest akceptacja warunków niniejszego Regulaminu.
2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora.
3. Organizator zapewnia nagrody dla zwycięzców konkursu.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.
Osoba odpowiedzialna za organizację konkursu z ramienia Organizatora: Andrzej Laszuk, Przewodniczący Zarządu Towarzystwa Miłośników Rzeki Regi, tel. 501 790 082

Do pobrania:

Zgoda Rodziców

Karta Zgłoszenia

You may also like