Rzeka Brodziec NO LIFE

by Rafał Lenarczyk

brodz5

Z uwagą przyglądamy się poczynaniom ZZMiUW – kolejną ofiarą melioracji jest rzeka Brodziec prawobrzeżny dopływ rzeki Mołstowej objęty jako obszar Natura 2000. Jest to pierwsza rzeka która doczekała się budowy tarlisk w ramach “rekompensaty” za zniszczenia w siedlisku 3260 “Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosiniczników”.

tarl1tarl2

 

 

 

 

 

 

 

 

tarliska po wybudowaniu lipiec 2014

wlos przed

włos przed I

 

 

 

 

 

 

 

włosienicznik rzeczny i jego wpływ na hydromorfologie dna cieku.

Był rok 2014 i miała to być jednorazowa ingerencja bardzo potrzebna dla produktywności śródleśnych łąk i nieużytków. Źródlisko Brodzca to teren pagórkowaty w okolicach miejscowości Pniewo. Brzegi porastają kompleksy olsowe, sąsiedztwo koryta to zwykle tereny podmokłe tzw. od wód zależne. Obniżenie dna cieku koparką 

powoduje, że z terenów podmokłych woda spływa intensywniej niż przed konserwacją. Ma to znaczący negatywny wpływ na sytuację powodziową związaną z intensywniejszym spływem wód roztopowych i opadowych ze zlewni. Po powodzi szybko przychodzi susza ponieważ w wyniku konserwacji została zmniejszona retencja korytowa rzeki “trzymająca” wodę w sąsiadujących z nią terenach podmokłych.

 

W dniu 22.12.2015 patrol TMRR udał się na miejsce sprawdzić jak przebiegają prace konserwacyjne.

[su_custom_gallery source=”media: 1516,1517,1518,1519″ limit=”100″ link=”lightbox” target=”blank” width=”300″ height=”200″ title=”never”]

 

Na miejscu zastano rozplantowany materiał mineralny w postaci piasku wymieszanego z włosienicznikiem rzecznym wydobytym z dna jako “namuł”. Odradzające się siedlisko włosienicznikowe zostało po raz kolejny zdegradowane do ekosystemu zero. W urobku nie znaleziono minogów. Ich występowanie w tym cieku było oczywiste do zeszłorocznej konserwacji… przy aktualnej może już ich nie być…

 

Rok 2015 był pierwszym, w którym wykazano używanie sztucznych tarlisk przez trocie wędrowne.

Brodziec - używane

Brodziec - używane I

 

 

 

 

 

 

 

sztuczne tarliska wykorzystane przez trocie wędrowne

Cieszą kopce tarłowe wykonane przez ryby jednak radość znika na myśl, że spływające czastki organiczne wzruszone koparką doprowadziły do uduszenia ikry. Projekt LIFE+ realizowany  równolegle z projektem konserwacji rzek, który zakłada NO LIFE wydaje się niesmaczny… gdzie osiągnięcie dobrego ekologicznego stanu wód? Gdzie nadzór przyrodniczy nad pracami? O to zapyta Komisja Europejska, a społeczeństwo zapłaci ….

w końcu my lemingi głosu nie mamy

You may also like

Leave a Comment