Odcinkowa renaturyzacja cieków wodnych w Dorzeczu Regi

by Rafał Lenarczyk

Pod koniec czerwca br. Miłośnicy Rzeki Regi po przeprowadzeniu uzgodnień z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarządem Zlewni w Gryficach podjęli działania związane z poprawą stanu środowiska jednego z dopływów rzeki Regi. Działania te miały na celu urozmaicenie struktury dna rzeki przez wprowadzenie do niego dodatkowych elementów w postaci kamieni polnych oraz drobnego materiału mineralnego – żwiru. Powstały dzięki temu miejsca o zaburzonym przepływie wody w rzece, które posłużą rybom łososiowatym za miejsca rozrodu.

Przeprowadzone przez TMRR działania wpisują się w “Katalog dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych” który został opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska. W punkcie 3.19 Katalogu działanie 10 dotyczy – “Wprowadzania do wód elementów naturalnych o znaczeniu hydromorfologicznym lub biologicznym”, który zakłada:

 “Umieszczanie w korycie cieku elementów naturalnych (kamienie, głazy, rumosz drzewny, żwiry). Wprowadzane mogą być różne elementy. Stosowane są np.: – tzw. „ziarna ponadwymiarowe”, tj. duże kamienie i głazy – pojedynczo, w układach rozproszonych lub w formie wałów-deflektorów z luźno ułożonych głazów; – naturalny rumosz drzewny, najczęściej w formie całych pni drzew, także z karpami korzeniowymi; unieruchomionych przez pozostawienie karpy na brzegu, mocowanych za pomocą kołków lub lin , stabilizowanych przez własny ciężar lub umieszczanych luźno, z założeniem przemieszczenia przez wodę; – żwiry wsypywane do cieku, w celu uformowania bystrzy lub utworzenia odcinków dna żwirowego jako tarlisk dla ryb; – struktury tymczasowe z materiałów biodegradowalnych, np. gabiony w siatce biodegradowalnej wypełnione gruboziarnistym materiałem, stopniowo rozpadające się i uwalniające żwir i kamienie. Zwykle stosuje się elementy typowe dla naturalnych cieków odpowiedniego typu ekologicznego, tj. w rzekach nizinnych głównie rumosz drzewny; w rzekach górskich kamienie, żwiry i rumosz drzewny. “

W tym miejscu składamy serdeczne podziękowania dla Firmy Bertram z Trzygłowa za pomoc sprzętową w ramach realizacji przedsięwzięcia. Działania zwiększające powierzchnie tarłowe ryb łososiowatych wpisuje się w projekt Budowy niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów” realizowanego przez Wody Polskie i RDOŚ w Szczecinie.

You may also like